Urjala works

Teräsrakenteiden kansainvälinen osaaja – laatua ja toimitusvarmuutta

Teräsrakenteiden luotettava valmistaja

Urjala Works Oy on kes­ki­raskas konepaja, jonka tuot­teina ovat asiak­kaiden tar­vit­semat koneiden ja lait­teiden teräs­ra­kenteet, kom­po­nentit ja kokonaisuudet.

Asiak­kai­namme ovat koti­maiset ja kan­sain­vä­liset konepaja- ja tek­no­lo­giay­ri­tykset. Suurin osa val­mis­ta­mis­tamme tuot­teista menee vientiin ympäri maailmaa.

Laatua ja toimitusvarmuutta standardien mukaisesti

Mis­sio­namme on pal­vella yhteis­työ­kump­pa­neita pit­kä­jän­tei­sesti, laa­duk­kaasti sekä luotettavasti.

Urjala Works Oy:lla on ser­ti­fioitu 9001:2015 laa­tu­jär­jes­telmä. Huo­leh­dimme ympä­ris­töstä ympä­ris­tö­luvan mukai­sesti sekä ISO 14001 -stan­dardia hyödyntäen.

Urjala Works Oy:n tarjoamat konepajapalvelut 

Valmistuksen suunnittelu 

Osal­lis­tumme asiak­kaiden suun­nit­te­lu­työhön ja autamme par­haiden val­mis­tus­me­ne­telmien huo­mioi­mi­sessa tuot­teiden suunnittelussa. 

Materiaalihallinta 

Pal­ve­luumme kuuluu materiaalihallinta. 

Esikäsittely 

Leik­kaamme levyosat asiak­kaiden kuvien mukaisesti. 

Hitsaus 

Hit­saamme robo­teilla, jau­he­kaa­ri­ko­neilla ja hit­saus­ko­neilla stan­dardin 3834-2 mukaisesti. 

Koneistus 

Koneis­tamme tuotteet asiak­kaiden yksi­löl­listen vaa­ti­musten mukaisesti. 

Sorvaus 

Sor­vaamme pyö­rö­te­räksiä ja valukappaleita. 

Maalaus 

Teräs­rae­pu­hal­lamme ja maa­laamme tuotteet maalauslinjastollamme. 

Komponenttien hallinta 

Asiakkaan tuotteen tar­vit­semat kom­po­nentit maailmanlaajuisesti. 

Kokoonpano 

Kokoon­pa­nemme osat val­miiksi tuotteiksi. 

Kansainväliset toimitukset 

Toi­mi­tamme tuotteet asiakkaan haluamaan kohteeseen.