Yritys

Yrityksemme arvot, visio ja missio ovat linjassa toimintamme kanssa

Urjala Works – laitteiden kokonaisuudet ja komponentit kansainvälisesti

Urjala Works Oy on kes­ki­suuri ali­han­kin­ta­ko­nepaja, joka on perus­tettu vuonna 2005 jat­kamaan kone­pa­ja­toi­mintaa perin­teik­käässä teh­taassa Urjalassa.

Yri­tyk­semme his­toria on alkanut 1972 Laumek Oy:nä, jonka jälkeen toi­minta on jat­kunut osana Kone Oyj:tä vuoteen 1990 ja Konec­ranes Oyj:tä 1990–2005. Tällä het­kellä yri­tyk­semme on hen­ki­löstön ja yksi­tyisten omis­tajien omistama.

Urjala Works Oy val­mistaa koneiden ja lait­teiden koko­nai­suuksia ja kom­po­nentteja koti­mai­sille sekä kan­sain­vä­li­sille tek­no­lo­giay­ri­tyk­sille ympäri maa­ilmaa. Urjala Worksin pal­velut koos­tuvat esi­kä­sit­te­lystä, hit­sauk­sesta, koneis­tuk­sesta, pin­ta­kä­sit­te­lystä ja kokoon­pa­nosta. Toi­min­tamme perustuu ISO 9001 sekä ISO 3834-2 -standardeihin.

Arvopohjamme ja arvot

 • Asia­kas­kes­keisyys ja jous­tavuus 
 • Amma­til­lisen huip­puo­saa­misen edustaja 
 • Laa­dukas, 0-vir­he­ta­voit­teel­linen yritys
 • Luo­tettava ulkoi­sesti ja sisäi­sesti 
 • Kan­nat­ta­vasti kas­vu­ha­kuinen 
 • Hen­ki­löstöön panos­ta­minen 
 • Nyky­ai­kainen johto 
 • Tur­val­lisuus

  Urjala Works on menestyvä, haluttu ja kil­pai­lu­ky­kyinen yritys asia­kas­piirin, hen­ki­löstön ja sidos­ryhmien kes­kuu­dessa. 

Visio

Urjala Works on asia­kas­läh­töinen, arvos­tettu ja luo­tettava, uusinta tek­no­logiaa hyö­dyntävä yritys. Urjala Works on kan­nattava, kehittyvä, nyky­ai­kai­sesti joh­dettu – sekä ulkoi­selta että sisäi­seltä ima­goltaan alansa huippuosaaja.

Asia­kas­läh­töisyys, laatu ja kan­nat­tavuus sekä proak­tii­vinen asia­kas­tar­peista lähtevä inno­va­tii­visuus ohjaavat toimintaamme.

Meitä arvos­tetaan ja meidät tun­netaan luo­tet­tavana, menes­tyvänä ja nyky­ai­kaisena alamme huippuosaajana.

Olemme tun­nettu ja arvos­tettu toi­mittaja kump­pa­nei­demme ja lop­pua­siak­kai­demme näkökulmasta.

Laatupolitiikkamme nojaa yrityksen visioon, missioon ja arvoihin

Urjala Worksin toi­minta on asia­kas­kes­keistä. Val­mis­tamme laa­duk­kaita teräs­ra­ken­teita, tarpeen vaa­tiessa kokoon­pantuna, asiak­kaiden vaa­ti­musten, pii­rus­tusten sekä aika­tau­lujen mukaisesti.

Laa­dukkaat tuotteet syn­tyvät vir­heet­tö­mästä työstä ja jat­ku­vasta toi­minnan kehit­tä­mi­sestä, johon jokainen työn­tekijä osal­listuu. Tuo­tannon käyttöön annet­tavat riit­tävät läh­tö­tiedot ovat perusta laa­duk­kaiden tuot­teiden onnis­tu­neelle oikea-aikai­selle toimitukselle.

Tuo­tan­to­ketju on selkeä – tieto ja mate­ri­aalit kul­kevat joustavasti.

Laa­tu­po­li­tiikka nojaa Urjala Worksin visioon, mis­sioon ja arvoihin. Toi­minnan laatu ja osaa­minen ovat tär­keimmät kilpailuvalttimme.

Missio

Urjala Works tuottaa arvoa asiak­kaille, omis­ta­jille ja henkilöstölle.

Autamme asiak­kai­tamme kehit­tämään ja var­mis­tamaan oman toi­min­tansa suo­ri­tus­kykyä ja tuloksia toi­mit­ta­malla sekä kehit­tä­mällä vaa­ti­mus­ten­mu­kaisia tuotteita.

Kehi­tämme kil­pai­lu­kykyä, osaa­mista ja hen­ki­löstöä pitkäjänteisesti.

Laatupolitiikkamme nojaa yrityksen visioon, missioon ja arvoihin 

Urjala Worksin toi­minta on asia­kas­kes­keistä. Val­mis­tamme laa­duk­kaita teräs­ra­ken­teita, tarpeen vaa­tiessa kokoon­pantuna, asiak­kaiden vaa­ti­musten, pii­rus­tusten sekä aika­tau­lujen mukaisesti.

Laa­dukkaat tuotteet syn­tyvät vir­heet­tö­mästä työstä ja jat­ku­vasta toi­minnan kehit­tä­mi­sestä, johon jokainen työn­tekijä osal­listuu. Tuo­tannon käyttöön annet­tavat riit­tävät läh­tö­tiedot ovat perusta laa­duk­kaiden tuot­teiden onnis­tu­neelle oikea-aikai­selle toimitukselle.

Tuo­tan­to­ketju on selkeä – tieto ja mate­ri­aalit kul­kevat joustavasti.

Laa­tu­po­li­tiikka nojaa Urjala Worksin visioon, mis­sioon ja arvoihin. Toi­minnan laatu ja osaa­minen ovat tär­keimmät kilpailuvalttimme.

Yrityksen päämäärä ja toimintafilosofiamme pähkinänkuoressa 

 • Tuo­tamme tuot­teita ja pal­ve­luita asia­kas­vaa­ti­musten ja –odo­tusten mukai­sella laa­dulla ja osaa­mi­sella, huo­mioiden laki­sää­teiset vaa­ti­mukset sekä viranomaisvaatimukset.
 • Menes­tyk­semme perustuu siihen, että pal­ve­lemme asiak­kait­tamme paremmin kuin kilpailijat.
 • Var­mis­tamme toi­min­tamme sisäisen laadun peri­aat­teella ”ker­ralla kunnollista”.
 • Paran­namme toi­min­taamme jat­ku­vasti rea­goi­malla proak­tii­vi­sesti asia­kas­tar­peisiin, kehit­tä­mällä tuot­tei­tamme ja pal­ve­lu­jamme, tehos­ta­malla pro­ses­se­jamme, kehit­tä­mällä osaa­mis­tamme sekä vält­tä­mällä vir­heitä asiakastoimituksissa.
 • Mah­dol­lisiin ris­keihin ja ongelmiin puu­tutaan välit­tö­mästi, ja tar­vit­tavat oikai­su­toi­men­piteet toteu­tetaan nopeasti.

Tutustu palveluihin ja konekantaan